основи охорони праці підручник к.н ткачук м.о халімовський в.в зацарний та ін к. основа 2003.

основи охорони праці підручник к.н ткачук м.о халімовський в.в зацарний та ін к. основа 2003.

Література: Основна література: 1. Основи охорони праці: Підручник. 2 -ге видання. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, Зацарний та ін. —. : Основа, 2006 — 448. 2. Запорожець І Протоєрейський С Франчук Г. М Боровик І.

М. Основи охорони праці. Підручник.

: Центр учбової літератури, 2009. — 264. 3. Основи охорони праці:

Березуцький, Т Бондаренко, Г. Валенко та ін. ; за ред. проф. Березуцького. — Х. : Факт, 2005. — 480. Методична література: 1.

Охорона праці. Тексти лекцій для студентів усіх напрямів підготовки/ Укл.

: Гуменюк Л Челябієва. 1. 2-ге видН.Ткачук, М.О.Халімовський,.В.–.: Основа, 2006. – 448.

Гандзюк П.П., Желібо.П., Халімовський М.Основи охорони праці: Підручник За ред. П.П. Гандзюка –.: Каравела, 200– 408. Жидецький.Ц., Джигерей.С., Мельников О – Львів: Афіша.  Олена Леонідівна Сорочинська. Конспект лекцій.

для студентів усіх спеціальностей і форм навчання. Укладач: Сорочинська Олена Леонідівна. Відповідальний за випуск. Директор РВЦ ДЕТУТ: Л Пономаренко. Головний редактор: О Ємець.

Верстка:. Андрієнка. Підписано до друку 23.02.2012 Формат 60х84/16. Папір офс. Шифр: 331.45 Авторський знак: О-75 Ткачук. Н., Халімовський О., Зацарний, Зеркалов, Сабарно Р, Полукаров І., Коз’яков, Мітюк Л. О., Полукаров Ю. Вид документа: Підручник Рік видання: 2011 Місце видання: Київ Видавництво: Основа Мова: Українська Обсяг: 480. УДК: 331.45(075.8) ISBN: 978-966-699-625-4. Охорона праці та промислова безпека Ткачук.Н., Зацарний.В., Сабарно Р.В. та ін. // За ред Ткачука і.В. Зацарного: Навч. посібн. –.: Лібра, 2010. – 560. Романчук.А.

Менеджмент охраны труда.  –.: Пульсари, 2008 – 200. Васильчук Основи охорони праці: підручник М Васильчук, Л.Е.

Винокурова, Я.Тесленко –.: Просвіта, 1997. – 214. Ведрій Я. І. Охорона праці Я. Ведрій,. Дембіцький, Джигирей – Львів, 1997. – 258.  Про охорону праці: науково-практичний коментар до Закону України –.: Основа, 1996. Зеркалов.В. Охорона праці в галузі. Загальні вимоги: навчальний посібник.В.Зеркалов – К:Основа. 2010. – 55Петренко Заходи пожежної безпеки в Україні.

/ Підручник відповідає програмі курсу «Основи охорони праці» для сту1 дентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Він відображає су1 часний стан нормативно1правового та технічного забезпечення охорони життя і здоров’я громадян України у процесі їхньої трудової діяльності. 4. 5. Категорія: Підручники Додав: Ritulli. Основи охорони праці: підручник. — 2-ге видТкачук, М.Халімовський,.В. Зацарний [та ін.]. —.: Основа, 2006. — 448. Охорона праці в Україні : у 2 т. —.: Юрінком Інтер, 2000. — 398. Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 р. №1640.  9. Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації МОП. : Основи, 1997.— 671с. 10. Трудовое право Украины.

— X. : Одиссей, 200— 511Законодавство України про охорону праці : у З т. — Т. —., 199— 558. 1Законодавство України про охорону праці : у 4 т. —.: Основи,199— 698. Основи охорони праці та БЖД.

Для здобувачів вищої освіти. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки Спеціальність: 035 Філологія Спеціалізація: 035.041 Германські мови і літератури (переклад.  2008. — 336. 8. Ткачук.2-ге видання/.Ткачук, М.Халімовський,.В. –.: Основа, 2006 9. Запорожець О.Основи охорони праці: Підручник/ О.Запорожець, О.С. Протоєрейський, Г.Франчук, І.Боровик. –.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 26Івах Р.Основи охорони праці: Навч.

посібник/ Р.Івах, Я.Бедрій, Б.Білінський, М.Козяр. -.: Кондор, 201- 461Сєріков Я. Основи охорони праці: Навч. посібник./ Я.Серіков. 2-ге видання.Н.Ткачук, М.О.Халімовський,.В.–.: Основа, 2006 Додаткова Березуцький.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник За ред. профВ. – Х.– 34Желібо Є.

П., Заверуха М., Зацарний Безпека.

життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і.Пічі. – Львів: Піча Ю.В.,.: «Каравела», Львів: ―Новий Світ., 200– 323 1Основи охорони праці: Підручник.Ткачук, М.Халімовський,.В. –.: Основа, 200– 472.  основі аналізу небезпеки ураження струмом при дотиканні до струмопровідних частин в різних електричних мережах покажіть які мережі і в яких випадках слід використовувати при напругах до і більше 1000. 4Обґрунтуйте необхідність використання заземлення нейтралі для випадку замикання фази в електричних мережах на землю (на прикладі трьохфазної чотирьохдротової мережі з ізольованою та заземленою нейтраллю).

Основи охорони праці: Навчальний посібник За ред В.- X.: Факт, 2005 — 480. Про охорону праці Закон України від 21 листопада 2002 р.// Відомості Верховної Ради України, 2009, N 44, ст.65Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Закон України від 03.04.2003, // Відомості Верховної Ради, 2003, N 26, ст.192.  За ред Ткачука і Халімовського. —.: Основа, 2004 — 47Жидецький. Ц,ПідручникЦ. Жидецький,, Джигирей О Мельников- Львів: Афіша, 200- 350. Керб Л.посібник. Л.Керб.— 6. Основи охорони праці: Підручник За ред. профВ.Березуцького – Х.– 480. 7. Охорона праці: навч. посіб. З.Яремко,.В. Тимошук, О.Третяк, Р.КовтунЗ.Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, – 37Протоєрейський С, Запорожець Охорона праці в галузі: Навч. –.: Книжкове вид-во НАУ, 200– 268.  Ткачук. Н., Халімовський О., Зацарний – 2-ге вид., допов. і перероб. –.: Основа, 2006. – 441Третьяков О.В., Зацарний.В., Безсонний.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за редТкачука. –.: Знання, – 16+ компакт-диск. К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський,.В.-.: Основа, 2006 — 44Додаткова література: 6. Охорона праці (практикум): Навч. За заг. ред т. н., доц. І.П.Пістуна. — Львів: «Тріада плюс», 2011 — 436. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. — Львів: «Тріада плюс», — 648.  –.: кнеу, 200– 215с.

9. Бандурка О.Охорона праці в діяльності органів внутрішніх справ: Підручник /Бандурка, Бортнічук, І Шаша, І Власенко. – Харків. НУВС. Серіков Я.Основи охорони праці: навч.

посібник для студентів вищих закладів освіти. – Харків, ХНМАГ, 200– 227с. Завдання 4 На основі аналізу освітлення виробничого приміщення необхідно по-казати засіб забезпечення виробничого освітлення: а) світлий час доби – природне, б) темний час доби – штучне; сумісне; в) вказати вид природного освітлення – бокове (одностороннє, двос-тороннє, верхнє); г) вказати вид штучного освітлення (загальне, місцеве, комбіноване). д) вказати тип світильників, їх основні характеристики (коефіцієнт запасу світильника та ін.) е) вказати тип. ламп, їх основні характеристики (коефіцієнт пульсації ламп та ін.) д) виконати розрахунок виробничого освітлення [11]: 4.1.  – 20Ткачук.Основи охорони праці : підручник.Ткачук, М.Халімовський,.В. Методичні вказівки з дисципліни «Охорона праці» на основі СВО ХНАМГ ПНД для студентів денної і заочної форми навчання за напрямом під-готовки 6.060101 – Будівництво передбачають самостійне вивчення окремих питань згідно змісту і тематики дисципліни. Самостійна робота є складовою ча-стиною учбового процесу на рівні підготовки бакалаврів і сприятиме розвитку навичок до самостійного вирішення питань безпеки життєдіяльності у вироб-ничий та побутовій сфері діяльності.  2-ге видання.Ткачук, М.О.Халімовський,.В.–.: Основа, 2006 Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик Ос-нови охорони праці. –.– 26–.: Основа, 200– 30Документація з охорони праці та пожежної безпеки: Рекомендації За редакцією.В.

Зеркалова. –.: Основа, 200– 26. Желібо Є.П., Заверуха М., Зацарний.В. Безпека життєвіяльності: навч. посіб./ За ред. Є. Желібо. 6-е вид.  1ПідручникТкачук, М.Халімовський,.В. Зацарний,.В. Зеркалов, Р.В. Сабарно,.С. Коз’яков, О.І.Полукаров, Л.О.Митюк. 2-ге видання.

–К.: Основа, 2006.– 441Охорона праці в медичних закладах: Довідник Укладачі: Зеркалов, Теленгатор Я., Ушкевич Б, Дериземля І.О.; За ред. –.: Основа, 200– 7220. Працеохоронні засади у схемах, таблицях і графіках: Посібник Укл. 56. Основи охорони праці [Текст]: підручник.Н.Зацарний,Зеркалов та ін.; За редН.Ткачука. –.: Основа, 201– 480. 5Охорона праці [Текст]: навч. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, – 37ред.

Пістуна. – Львів: «Тріада плюс», – 645Охорона праці (практикум) [Текст]: навч. ред. – Львів: «Тріада плюс», 2011 – 436.  7Ученова.В., Старых Н.В.

История рекламы: детство и отрочество [Текст]. – : Смысл, 199– 96. Електронні підручники. Для отримання електронної версії підручника перейди за посиланням з наведеного переліку або звернись до бібліотеки коледжу. ОПП «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА». Основи філософських знань.

«Основи філософських знань». Горлач М.І., Кремень.Г., Ніколаєнко.М., Требін М.П.,.: Центр учбової літератури, 200Культурологія. «Культурологія».  «Основи охорони праці». Ткачук.Н., Халімовський М.О.,.: Основа, 2006.

Медсестринська етика та деонтологія. «Медична етика та деонтологія».

Жудіна Л.А., Іващенко Л.В., Оксютенко О.В., К: КММК, 201Оп профільної середньої освіти. 7Гандзюк П., Желібо Е.

П., Халімовський Основи охорони праці За Гандзюка -.: Каравела 2003 — 4076.

Ткачук. Н., Халімовський О., Зацарний.В., та інші.

-К.: Основа, 2006. -447Справочник по охране труда на промышленных предприятиях, Ткачук.и др.-К.: Техника, 1991 -287Жидецький.Ц. Основи охорои праці: -.: Основа, 200- 320.

7Алексеев, Усенко. Р. Гигиена труда. М.: Медицина, 198- 576. 80. Савельев П

Пожары и катастрофы. -М.: Стройиздат, 1994-438Москальова. Типове положення про службу охорони праці. Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р.

№ 25Основна література: Н., Халімовський О., Зацарний, Зеркалов та ін –.: Основа, 201– 47Н., Зацарний, Каштанов.Ф. Охорона праці та промислова безпека: навч.

– 55Третьяков О, Зацарний, Безсонний. Л. Треяткова Л, Литвиненко Г. Основи охорони праці: підручник Ткачук.Н., Халімовський М.О., Зацарний.В., –.: Основа, 201– 47Основи охорони праці [Електронне видання] : підручник.Ткачук,.В. Зеркалов, О.Полукаров. – Київ : Основа, 201– 4– Доступ : ela.kpi.ua/handle/123456789/1851Ткачук.Н., Зацарний.В., Каштанов.Ф. – 5Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний Безпека Навчальний посібник за –.: 19 Основи охорони праці: Підруч. для ВНЗ Ткачук.М., Халімовський М.О., Зацарний.В. -.: Основа, 200– 4720 Охрана труда в электроустановках Под Б.А.Князевского. — М.: Енергоатом издат., 198- ЗЗ6. 21 Положення про атестацію робочих місць за умовами праці.-К.: Основа, 1995.  -.: Основа, 19923 Положення про організацію роботи з охорони праці в системі Міносвіти. Наказ Міносвіти і науки України від 1 серпня 2001р № 5624 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях. — Законодавство Укр. про охорону праці. – Т.-.:Основа,19925 Положення про службу охорони праці.-К.: Основа, 199Основною метою дисциплін «Основи охорони праці», «Охорони праці в галузі» є формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного для подальшої професійної діяльності рівня знань та вмінь з правових і організаційних питань охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки, визначених відповідними Державними стандартами освіти.  — 416.

19 Основи охорони праці: Підруч. —.: Основа, 200— 4720 Охрана труда в электроустановках Под Б.А. Князевского. Підручник.Ткачук, М.О.Халімовський,.В. Зацарінний та інш. –.: Основа, 2006 Охрана труда в сельском хозяйстве. Уч. пособиеА. Буракова –. Вища школа, 198– 25Протоєрейський О.С., Запорожець О.Охорона праці в галузі: Навч. –.: Книжкове видавництво НАУ, 200– 268.  Жидецький.Ц. Підручник – Львів: УАД, 2006 – 336. Додаткова література. Бегун.В., Бегун.В., Широков.В.

Казачков.В., Литвинов.В., Письменный Е.Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Основи охорони праці : [підручник]. –. : Основа, 2006. (див. електронний навчально-методичний комплекс з основ охорони праці). Основи охорони праці.В.

Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.Валенко та ін.– Х.– 4– 216с Жидецький.Ц. Розділ 4: Пожежна безпека: запитання, завдання, тести та відповіді.: Навч. посібник. –.: Основа, 200– 152с 6. Основи охорони праці: Підручник/.Ткачук, М.Халімовський,.В. Зацарний та ін.; За редТкачука та М.Халімовського. –.: Основа, 200– 472с. Модуль основи охорони праці та безпеки життєдіяльності людини. Трудове середовище і його вплив на організм людини.

Якість трудового середовища.  Шуміло, О.Екологічне право України. Особлива частина: навчальний посібник.  2-ге видання.Н.Ткачук, М.О.Халімовський,.В.–.: Основа, 2006 Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик –.– 266. Основи охорони праціВ. Бондаренко, Г.Г.Валенко та ін.– Х.:Факт, 200– Київ: Кондор, 200– 421Ткачук.Основи охорони праці: підручник: 2-ге видання.Ткачук, М.Халімовський,.В. –.: Основа, 2006 16. Запорожець О.Основи охорони праці: підручник О.Запорожець, О.С. –.– 261Березуцький.В. Бондаренко, Г.Г. Валенко– Х.– 41Русаловський Правові та організаційні питання охорони праці: навч. посібник.В. Русаловськи –.: Основа, 200– 30Документація з охорони праці та пожежної безпеки: Рекомендації За редакцією.В. 6-е вид.  – 281ПідручникТкачук, М.Халімовський,.В. –К.: Основа, 2006.– 4416. Охорона праці в медичних закладах: Довідник Укладачі: Зеркалов, Теленгатор Я., Ушкевич Б, Дериземля І.О.; За –.: Основа, 200– 72♦ ♦ ♦ ♦ ♦.

ЗмісТип дисципліни: вибіркова. Семестр: восьмий. Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2), аудиторні години: лекції – 15, практичні – 7,Лектор: канд. фіз.-манаук, доцент Павловський Ю.В. Результати навчання: сформувати і розвинути професійні компетентності студентів: 1) проводити якісний та кількісний аналіз системи «людина – виробниче середовище»  Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за. охороною праці. Організація охорони праці на підприємстві.  2-ге видання.Н.Ткачук, М.О.Халімовський,.В./ — 38Основи охорони праці: Підручник.Ткачук, М.Халімовський,.В. Зацарнийтаін. –.: Основа, 200- 47Основи охорони праці:К. Зацарний, Зеркалов, Р Сабарно, Полукаров, Коз’яков, Мітюк. Підручник.  За ред-.: Основа, 2006 — 44Основи охорони праці: підручник.Голінько; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-– 2-ге вид. –.: НГУ, 2014. .Апостолюк,.С. Джигирей, І.А.Соколовський – 2-е видання виправлене і доповнене.: Знання, 201– 430. westudents.com.ua/knigi/91-promislova-ekologya-apostolyuk-CO.html Промислова екологія/За редакцією Филипчука.Л./: Навч.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

якз дрища стати качко за инеділю у сільських умовах

творы беларускіх пісьменнікаў пра сапраўднае сяброўства 3 клас чытаць гэта якія водзывы

плейлисты m3u