українська мова за професійним спрямуванням підручник к.,2009

українська мова за професійним спрямуванням підручник к.,2009

Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування Вступ, державна мова — мова професійного спілкування Предмет і завдання курсу «українська мова (за професійним спрямуванням)» Поняття літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Відповідно до програми «Українська мова за професійним спрямуванням» викладачем Громко Т укладено вебліографічний список джерел, з метою допомогти студентам у підготовці для цієї дисципліни. Андрєєва Т. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. Тетяна Андрєєва, Олена Іванова. – Київ, 2012.  Мозговий. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навч.

Мозговий. — Видання 3-є, перероблене та доповнене.

–. : Центр учбової літератури, 2008.  Погиба Л.

Г. Українська мова фахового спрямування : підручник Л. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л.

М. Голіченко. : Кондор, 2012.

– 350. – Режим доступу: bit.ly/2lMogbk.

Містить комплекс вправ і завдань для вироблення навичок грамотного використання засобів української мови у професійній сфері. Розроблено систему вправ, спрямованих на формування умінь аналізу наукового стилю, написання текстів різних жанрів наукового мовлення, виявлення їх особливостей та оформлення, редагування, коригування та перекладу наукових текстів. Українська мова за професійним спрямуванням.С.В. Шевчук І.В. Клименко. Отримати посилання. Facebook. Twitter. Pinterest. Електронна пошта. Інші додатки.

липня 02, 2017. Клименко.pdf. ТегиУкраїнська мова. Мова – явище суспільне, вона розвивається й функціонує в суспільстві, оскільки є засобом спілкування людей. Сьогодні, в період активної розбудови української державності, до майбутніх фахівців ставляться високі вимоги, які полягають не лише у досконалому знанні фаху, а й у високому рівні володіння українською мовою, вільному користуванні нею в усіх галузях, особливо – її науковим та офіційно-діловим стилями.  З 91 Зубков Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник М.Зубков. – Х.: Факт, 2006. – 496. Словники з української мови (за професійним спрямуванням). РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНІ ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ 1. Авраменко О., Яковенко Л, Шийка. Я Ділове спілкування: навчальний посібник за наук. ред. Авраменко. Івано-Франківськ: ЛілеяНВ, 2015. 160. URL : umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/dilove_spilkuv_1.p. df 2. Київ, 2012. 253. URL : bit.ly/2lR1oYO 3. Афанасьєв Діловий етикет : Етика ділового спілкування.  55.

Пономарів О Стилістика сучасної української мови : підручник для вузів. 3-те вид., переробл. та доп. Тернопіль : Навчальна книга “Богдан”, 2000. Предметом вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” є мова фахового спілкування спеціалістів різних галузей знань. Даний курс акцентує увагу на такі розділи мовних знань: культура фахового мовлення; етика ділового мовлення; лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні; нормативність і правильність фахового мовлення; складання професійних документів. Мета курсу: сформувати національно-мовну особистість; ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформл фахового спрямування. Підручник. –.: Кондор, 2011. – 352. 2. Глущик.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник/Вид. 6-те, доп. і переробл. –.: Арій, 2009.

– 512с. 3. Горбул О.Д. Ділова українська мова: Навч. – 6-те вид., випр. –.: Т-во «Знання», КОО, 2007. – 224.

Зубков М.Сучасна українська мова. – 8-ме вид., випр. – х.: спд фіо. Співак Т.К., 2009. – 448с. 5.

Іванова І.Б. Українська мова: Навчальний посібник. – Х.: Парус, 200– 424с. 6. Максименко.Ф. Мова професійного спілкування. – Харків:ТОРСІНПЛЮС, 201– 512с 7. Руслан Кавець. Ділова мова: сучасний вим фахового спрямування.

Ділова мова: сучасний вим Предметом вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є сукупність жанрових різновидів документів дипломатичної комунікації; текстів стилів наукового, офіційно-ділового та масової інформації. Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія», «Логіка», «Основи наукових досліджень», «Економічна дипломатія», «Теорія і практика перекладу», «Теорія міжнародної економічної політики», «Дипломатичний протокол та етикет». Іноземна мова за професійним спрямуванням Тема: Письмова робота на основі граматичного матеріалу. Д/з: підручник Т.В. Барановська “ Граматика англ.мови. Збірник вправ” впр. 70, 71 ст.

93, 94. Тема: Домашнє читання. Д/з: підручник “Англ.мова для повсякденного спілкування ” (за редакцією.К.

Шпака) впр. 12, ст. 229. Тема: Фаза і різниця фаз. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Мовна, мовленнєва, комунікативна професійна компетенції 19. Мовне законодавство та мовна політика в Україні 19.  За результатами роботи визначається загальна поточна оцінка з модуля «Українська мова (за професійним спрямуванням)» як середньозважена за третій, четвертий і п’ятий семестри.

Підсумковою формою контролю з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є екзамен. Остаточною оцінкою є сумарна кількість балів за поточним та підсумковим оцінюванням знань студентів.

Мовна, мовленнєва, комунікативна професійна компетенції. 4. Мовні норми. Причини відхилень від мовних норм.  – 27Літературна мова у просторі національної культури Відп. Л.І.Шевченко. –.: Вид.-полігр.центр “Київський університет”, 200– 13Масенко Л. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір.

–.: Вид. дім “К М Академія”, Всеукраїнське товариство “Просвіта”, 200– 16Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник –.: Каравела, 2008.

7-37. 7. Пономарів Незалежна держава і незалежна мова // Пам’ять століть. «Українська мова (за професійним спрямуванням)» як навчальна дисципліна: а) ґрунтується на отриманих під час навчання у середній загальноосвітній школі базових знаннях із сучасної української літературної. мови; б) закладає основи фахової мови медика з подальшою перспективою.  1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова (за. професійним спрямуванням)» є продовження формування національно-мовної. особистості, комунікативних навичок майбутніх спеціалістів, студіювання. особливостей фахової мови. 1.Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова (за. професійним спрямуванням)» є: — засвоєння основоположних понять з курсу «Українська мова (за. Завдання та матеріали з української мови (за проф.сп.)) Файл. заняття URL (веб-посилання).  ФБСО Заочна ф.н. ЗМО-20-1, ЗПВ-20-1, ЗГРС-20-1 Українська мова (за професійним спрямуванням)(викл.

Саннікова.Б.) Практичне заняття № 1 для ЗПВ-20-1, ЗМО-20-1, ЗГРС-20-1 Файл. чітко і правильно розуміти роль державної мови у професійній діяльності; — володіти нормами сучасної української літературної мови та дотримуватись вимог культури усного й писемного мовлення; — набути навичок самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; — набути навичок оперування фаховою термінологією, редагування, корегування та перекладу наукових текстів; — ознайомитися зі словниками, граматиками, довідниками, Інтернет-ресурсами, які сприятимуть удосконаленню мовної культури майбутнього фахівця; — вільно оперувати різними функціональними стилями і їх підстилями у навчальній діяльн Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямування)», затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі.

Система вправ і завдань допоможе майбутнім фахівцям набути умінь і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні завдання, теми реф Шульжук,. Ф. Синтаксис української мови [Текст] : підручник. Шульжук. – 2-ге вид., доп. : Вид. центр «Академія», 2010.  Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009 Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Нових надходжень до бібліотеки липень Замечательные ученые [Текст] под ред П. Капицы.

– Наука, 1980. «Українська мова професійного спрямування». спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів першого курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Дніпро – 201Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для здобувачів першого курсу юридичного факультету, спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»/ Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 201- 15.  спрямування для юристів. Підручник.-К., 2008. 10. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум: навч. Т.В.Симоненко, Г.В.Чорновол, Н.П.Руденко. -., 2009. Тема 1Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування : Навчальний посібник З. Мацюк, Н. Станкевич. : Каравела, 2008. Резніченко. І., Михно Л.

Довідник-практикум з офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету. Резніченко, Л.

Михно.  : Арій, 2008. – 42Шевчук Українська мова за професійним спрямуванням : – 2-ге вид., виправ. і доповнен.

Шевчук, І Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії. Опрацювати підручник Козаченко Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням.30-43, виконати вправи.

Опрацювати підручник Шевчук.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. 251-25

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

порівняти умови варшавського та ризького договорів

дпа 9 клас українська мова диктант 2021

плейлисты m3u