дидактичні вимоги до сучасних підручників для початкової школи

дидактичні вимоги до сучасних підручників для початкової школи

Обєктом дослідження є процес навчання у початковій школі, предметом — дидактичні основи організації роботи з підручником на уроках у початковій школі. Мета дослідження — теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію організації роботи з підручником на уроках у початковій школі.  Вимоги до використання бесіди як методу навчання: · запитання мають бути продумані й чітко сформульовані  Досліджуючи особливості сучасних підручників для початкової школи та їх роль у навчанні дітей молодшого шкільного віку, розкриємо спочатку сутність самого поняття — «підручник». Підручник — це видання, яке містить систематизований виклад дисципліни, відповідає програмі дисципліни й офіційно затверджене як такий вид видання. Посібник — навчальне видання, що частково чи повністю замінює або доповнює підручник, котрий містить додаткові найновіші та додаткові відомості й офіційно затверджене як такий вид видання. Дидактичні вимоги до підручників: 1) науковість змісту навчального матеріалу, чітка логічність його викладу; 2) ясність, точність, простота, доступність, діалогічність викладу матеріалу, що дає можливість студентові самостійно працювати з текстом  Особливе місце в навчальному процесі сучасних ВНЗ посідають електронні підручники, кількість яких має тенденцію до збільшення. Психолого-дидактичні вимоги до підручників. початкової школи (1959-1991 рр.) На початку 60-х років ХХ ст. у зв’язку із втратою початковою школою функціональної самостійності змінилися її цілі, що знайшло відображення, передусім, у змістовому забезпеченні цієї ланки А так як підручник є матеріальним носієм змісту освіти, розпочалося його комплексне вивчення.  В результаті колективного співробітництва вчених — психологів з авторами підручників досліджуваний нами період став продуктивний у площині створення підручників для початкової ланки освіти. Яскравий слід в історії створення підручників для початкової школи лишили підручники Я.А. Коменського «Відчинені двері мов» і.Д. Ушинського „Рідне слово” та „Дитячий світ». Основоположником теорії навчальної книги вважають чеського педагога Я.А. Коменського. Він сформулював ряд важливих положень щодо підготовки, оформлення та використання підручника. Чимало вимог до підручника, розроблених педагогом, є актуальними і в наш час. Особливу увагу вчений акцентував на вимозі будувати підручники у формі діалогу. Серед організаційних моментів використання книги у навчальному процесі він виділяв такі Так реалізується найважливіша вимога сучасної освіти — вироблення в суб’єктів освітнього процесу індивідуального стилю діяльності, культури самовизначення, відбувається їхній особистісний розвиток. Основна перевага мультимедійних засобів перед іншими комп’ютерними навчальними засобами полягає в динамічності, можливості вносити зміни в процес учіння, виправляти, доповнювати, враховуючи індивідуальні особливості конкретного учня чи колективу.  Кожний урок, маючи певні цілі та завдання, лише в системі уроків, з використанням зв’язків між різними предметами, забезпечує розв’язання задач процесу навчання учнів у школі. Навчально-методичні комплекси сучасної початкової школи.

Вимоги до сучасного підручника початкової школи. 2.1. Дидактичні та психологічні аспекти навчальної книги для молодших школярів. 2.2. Сучасні тенденції підручникотворення в галузі початкової освіти. Вимоги до сучасного підручника.

2.3. Зміст освіти та особливості підручникотворення як виразника цього змісту в зарубіжному шкільництві. Висновки. Ряд дидактичних поглядів Коменського відобразилися у сформульованих ним вимогах до підручників, та власне у самих підручниках, ним складених. Вимоги до підручників: 1) для кожного класу повинен бути окремий підручник, який відповідає віковим особливостям дітей; 2) написані зрозумілою і доступною мовою, всі складні терміни повинні бути подані рідною мовою  Вона була перекладена на багато мов світу, довго служила у якості підручника для початкового навчання. Вперше була видана на Україні на початку XIX ст. Питання виховання та шкільної дисципліни у працях Коменського.  “Школа без дисципліни є млин без води“. У поглядах на шляхи досягнення дисципліни Коменський стоїть на гуманістичних позиціях. 2.1.2. Вимоги до сучасного підручника для початкових класів.41 Педагогічна характеристика структури та змісту сучасних букварів…48. 2.Результати аналітико-констатувального експерименту, проведеного у школах Житомирщини…48.  До дидактичних засобів навчання української мови в початковій школі належать слово вчителя, навчально-методичний комплекс та різноманітні технічні засоби [4,.10]. Вимоги до підручників: 1) для кожного класу повинен бути окремий підручник, який відповідає віковим.  Вона була перекладена на багато мов світу, довго служила у якості підручника для початкового навчання. Важливо, щоб ілюстрації в підручниках для початкової школи були наочними й конкретними. Дитина не повинна відгадувати зміст зображеного на них. Зазвичай ступінь «натуральності» зображень у книзі для навчання грамоти визначається дидактичною концепцією її автора, його поглядом на те, чого вчити і як.  Вимоги до них аналогічні вимогам до самого підручника. Варто наголосити на найголовніших ергономічних вимогах до засобів навчання. Інформація, що передається за їх допомогою, повинна бути науково достовірною та відповідати сучасному стану науки, яку вивчають. При цьому зміст, обсяг і глибина закладеної інформації мають відповідати змісту програми і підручника. Особливості підручника для початкової школи конкретизовано у працях М. Богдановича, М. Вашуленка, Л. Занкова, Л.Іванової,. Полякової, О. Савченко. Окремі тенденції підручникотворення з математики проаналізовано у дослідженнях О. Дубинчук, Б. Друзь, Б.

Ерднієва та ін. У зв’язку з реформуванням освіти зроблено спробу привести до сучасного рівня курс методики викладання природознавства у відповідність до наукових знань і вимог життя (Т. Байбара, О. Біда). Як бачимо, актуалізується проблема створення навчальної книги, яка б увібрала в себе найкращі традиції та здобутки минулого у галузі підручни оцінювання підручників для початкової школи.

Партійно-державне керівництво ставилося до освітньої галузі з увагою, оскільки через неї диктувало та реалізувало політику в галузі навчання й виховання.  Починаючи із 60-х років ХХ ст., підручник для початкової школи розглядається вже не лише як джерело інформації для вчителя і засіб повторення для учнів, а починає виконувати функції закріплення і контролю знань. У 1970-х роках відбувся перехід початкової школи на новий зміст і тривалість навчання, що зумовило новий етап у розвитку теорії шкільного підручника.

Відродження сучасної початкової школи і виведення її на світові рівні функціонування неможливе поза ґрунтовним книжковим забезпеченням навчально-виховного процесу.

Книжка сьогодні — не тільки джерело знань, а й засіб інтелектуального, соціального і духовного розвитку особистості.  Вимоги до використання бесіди як методу навчання  В початковій школі — це короткі інсценізації, функціональні ігри; у старших класах — історичний театр, громадська трибуна, літературна вітальня.  Досліджуючи особливості сучасних підручників для початкової школи та їх роль у навчанні дітей молодшого шкільного віку, розкриємо спочатку сутність самого поняття — «підручник». Методика навчання математики в початковій школі: теорія і практика. Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 „Початкове навчання”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. Харків 2011.  Враховуючи вимоги сучасного етапу розвитку вищої освіти, автори підручника розробили його з урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Дидактичнi основи побудови пiдручникiв з природничо-математичних дисциплiн для початкових шкiл України. Прикарпатський національний університет Імені Василя Стефаника. 13.

00.  у дослiдженнях О. Ерднiєва та iн. У зв’язку з реформуванням освiти зроблено спробу привести до сучасного рiвня курс методики викладання природознавства у вiдповiднiсть до наукових знань i вимог життя (Т. Бiда). Як бачимо, актуалiзується проблема створення навчальної книги, яка б увiбрала в себе найкращi традицiї та здобутки минулого у галузi пiдручникотворення, критичне переосмислення i творче використання яких є актуальним для сучасної школи. Підручник – це навчальна книга, в якій розкривається зміст навчального матеріалу з певного предмета відповідно до вимог навчальної програми. Головне призначення підручника – допомогти учням самостійно закріпити і поглибити знання, здобуті на уроці. Вимоги до підручника: — науковість змісту навчального матеріалу; — точність, простоту, доступність викладу  Державний стандарт початкової загальної освіти, навчальний план загальноосвітньої школи, навчальна програма. Нормативні документи, в яких відображено зміст освіти: Вимоги держави і суспільства до змісту, обсягу та рівня загальноосвітньої підготовки громадян України визначає державний стандарт загальної середньої освіти. Особливу увагу в посібнику приділено проблемі сучасного уроку в школі.

У ньому розкривається сутність, типи і структура уроків, звертається увага на визначення триєдиної мети уроку (навчання, розвиток, виховання), науково обгрунтовується процедура структурування уроків основних типів, розкриваються умови забезпечення повноцінної навчально-пізнавальної діяльності учня на уроці, а отже, відповідну підготовку вчителя до уроку, вміння його спостерігати та аналізувати урок.  4. Савченко О.Я.

Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів –.: Абрис, 1997.

– 416.

–. 7-36.  2.4. Вимоги до відбору змісту навчання Такими вимогами перш за все виступають дидактичні принципи Гах Л. Розвивальна спрямованість сучасних підручників для початкової школи // Магістр. – 2005. – Вип. 1. 80-82. Гільбух Ю. 3. Психологічні проблеми оптимізації підручника для початкової школи // Початкова школа. — 1976. — № 6. 50-57. Гончаренка. Український педагогічний словник.  Кодлюк Я.П. Розвиток підручникотворення в початковій освіті України в 60-80-х роках XX століття // Шлях освіти.  Кодлюк Я.П. Підручник для початкової школи: психолого-педагогічні основи побудови // Початкова школа. — 200- № 10. – С 39-4Дидактичні вимоги до сучасного уроку. Розвантаження та оновлення програм початкової школи. Взаємозв’язок дошкільної та початкової освіти. Концепція початкової освіти. Підготовка дітей до школи з урахуванням вимог сучасної школи. Зміст навчальної програми та підручників з курсу «Основи здоров’я» у початковій школі. Методичне обєднання вчителів початкових класів.

Форми організації навчання.

Психолого-дидактичні завдання початкової школи.  Створювати й утверджувати на уроках іноземної мови в початковій школі атмосферу дитинства – найважливіший чинник природного й гармонійного розвитку дитини: фізичного, інтелектуального, духовного.

4.

5. Правило 2. Підручники з математики для початкової школи за розвивальною системою навчання (автор Г.Захарова). Семінарсько-практичне заняття (2). Характеристика навчально-методичного комплексу з математики. Особливості календарно-тематичного планування з математики.  Знати вимоги до сучасного уроку математики у початковій школі; класифікацію уроків математики за основною дидактичною метою та їх структуру; блочну будову уроку математики Л.Кочиної; особливості проведення уроку за методичними системами діючих підручників; вимоги до оформлення конспекту уроку, засоби ефективної організації класу до уроку. Постановка проблеми. У початковій школі здійснюється реформу-вання змісту навчання усіх предметів і в тому числі й української мови. З 2012/13 н.р. почалося впровадження нової навчальної програми у по-чаткових класах.  На її думку, у програмах посилилися вимоги до результа-тивної складової початкової освіти з усіх предметів, у т.ч.

й з української мови. А це привело до змін у розумінні поняття «якість освіти» [13, 1-2].  Підручники для 2 -3 класів за ред. М. Вашуленка відрізняються більш якісним наповненням змісту та простим для розуміння структу-руванням матеріалу.  7. Зимульдінова, Проць М.Сучасний урок української мови в по-чатковій школі. Тексти лекцій /А. Зимульдінова., Проць – Дрогобич: ДДПУ, 2007. Навчальні плани, програми і підручники для початкової школи. 6.

Поняття форм організації навчання. Класно-урочна система Я Урок як провідна форма організації навчання у сучасній початковій школі. Класифікація уроків.  Класифікація методів навчання. Дидактичні ігри. Традиційні та інноваційні види навчання. Список літератури Волкова Н. П. Педагогіка : Навч. посіб.  Вимоги до обладнання живого куточка. Обладнання географічного майданчика. Методика роботи на навчально-дослідній ділянці. Список літератури Байбара Т. Методика навчання природознавства в початкових класах. –., 1998.

2. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 201– № 7. 1-18. в початковій школі; — планування видів роботи вчителя: календарно-тематичне планування динаміки розгортання змісту. освітніх галузей, план виховної роботи, планування професійного саморозвитку вчителя; — організація взаємодії з профільними фахівцями щодо планування освітнього процесу; — здійснення педагогічної діагностики учня; — розроблення планів-конспектів уроків та інших форм організації освітнього процесу; — здійснення освітнього процесу.  Психолого-дидактичні засади навчання учнів освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти. Б5З2.  Сучасний педагогічний досвід вчителі початкової школи.

Г9. Товари, меблі, дидактичний матеріал для Нуш купити на одному сайті за доступними цінами. Звертайтеся до нас, ми надамо всю необхідну інформацію по використанню нашої продукції.  Нова початкова школа. Устаткування для нової української школи. Нова українська школа (Нуш) — це цікаво, пізнавально і компетентно.  Вся представлена продукція відрізняється високою якістю виконання і виконана у відповідності до сучасних стандартів і норм.  Ми готові запропонувати якісне обладнання та товари для навчання, які відповідають усім необхідним вимогам і стандартам, які допоможуть забезпечити ефективну роботу, як вчителю, так і учням, в школах, де навчання здійснюється на мові нацменшин. Вимоги до них. Система планування й організація навчального процесу у ВНЗ. Перш ніж розглядати зміст освіти у вищій школі, доцільно ще раз згадати про сутність терміну «освіта». У вузькому розумінні освіта – це сукупність знань, умінь, навичок і компетенції, набутих у навчальних закладах або самостійно, а також процес засвоєння систематизованих знань, розвитку пізнавальних сил, формування світогляду.  На думку сучасних науковців, зміни потребує сам зміст навчання. Треба чіткіше та однозначно визначити фундаментальні знання в різних сферах вивчення людини і світу. На сучасному етапі розвитку української національної школи оновлення й удосконалення змісту навчання передбачає якісні зміни в теорії та практиці підручникотворення, оскільки суспільні й державні вимоги до якості освіти детермінують і нові вимоги до навчальної книги.  У докторській дисертації Я. Кодлюк «Теорія і практика підручникотворення у галузі початкової освіти України (1960-2000 рр.)» розроблено модель підручника для школи першого ступеня з урахуванням дидактичних і  Отже, потреби початкової школи у високоякісних підручниках на сучасному етапі Обґрунтування дидактичної основи побудови підручників з дисциплін природничо-математичного циклу для початкової школи досліджуваного періоду задля їх творчого використання при розробці навчальних книг для сучасної загальноосвітньої школи першого ступеня.  Як бачимо, актуалізується проблема створення навчальної книги, яка б увібрала в себе найкращі традиції та здобутки минулого у галузі підручникотворення, критичне переосмислення і творче використання яких є актуальним для сучасної школи. Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України (1958-1991 рр.) 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки.

Автореферат.  Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку української національної школи оновлення й удосконалення змісту навчання передбачає якісні зміни в теорії та практиці підручникотворення, оскільки суспільні й державні вимоги до якості освіти детермінують і нові вимоги до навчальної книги. Запровадження державного освітнього стандарту, нової структури школи, акцент на самостійне опрацювання навчального матеріалу потребують і нового підручника. Школи сільської місцевості, особливо початкові, стали переважно малочисельними, а через це поглибилась потреба упроваджен-ня інших форм навчання, штатних розписів, створення відповідного освіт-нього середовища. По-сьоме, вимагає змін навчальне забезпечення – більшість підручників залишаються застарілими з огляду на інноваційні результати початкової освіти.  Нова школа. Простір освіти для сучасних українців. Наскрізні вміння. розв’язую проблеми.  У межах кожної освітньої галузі зазначаються: Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня учениці. Мета освітньої галузі: «компетентнісний потенціал» освітньої галузі.

Загальні цілі: вміння, які розвиває галузь.

Як обрати лише необхідні дидактичні матеріали для нової української школи? Ми розкажемо, як належним чином укомплектувати кабінети початкових класів без перевищення бюджету. Що таке дидактичний матеріал для НУШ. Дидактика — це один із основних розділів педагогіки, який широко використовується з метою підготовки до школи, дошкільного навчання та всебічного розвитку дитини в домашніх умовах. Її головна мета — проведення навчального процесу для дітей у формі гри, за допомогою спеціальних навчальних засобів і матеріалів. Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України.

Височан Леся Михайлівна.  Як бачимо, актуалізується проблема створення навчальної книги, яка б увібрала в себе найкращі традиції та здобутки минулого у галузі підручникотворення, критичне переосмислення і творче використання яких є актуальним для сучасної школи.

Реферати українською » Педагогика » Підручнікове забезпечення початкової школи. Реферат Підручнікове забезпечення початкової школи.  Виразною ознакою сучасного стану розвитку національної системи освіти є її варіативність, що знаходить своє відображення у розробці нових технологій навчання, відкритті авторських шкіл, створенні авторських програм, варіативних підручників і навчальних посібників з різними методичними системами реалізації змістових ліній відповідно до вимог державних стандартів освіти. Зауважимо, що на сучасному етапі розвитку національного шкільництва поруч із терміном „варіативні підручники” вживається термін „паралельні (альтернативні) ”, що не є педагогічно виправданим.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

якз дрища стати качко за инеділю у сільських умовах

творы беларускіх пісьменнікаў пра сапраўднае сяброўства 3 клас чытаць гэта якія водзывы

плейлисты m3u