проблемність як шлях аналізу художнього твору та принцип викладання зарубіжної літератури т

проблемність як шлях аналізу художнього твору та принцип викладання зарубіжної літератури т

На сучасному етапі викладання зарубіжної літератури неможливе без порівняльного літературознавства(компаративістики), за допомогою якого відшукують зв’язки між рівними літературнимиявищами. Компаративістика, за означенням літературознавчого словника-довідника Р. І. Гром’яка, Ю.

Коваліва та ін.,— це «порівняльне вивчення фольклору, національних літератур, процесів їх взаємозв’язку, взаємодії, взаємовпливів на основі порівняльно-історичного підходу (методу)» [10,. 369].  Бондаренко Л. Г. Вивчення ліричних творів на уроках української літератури у взаємозв’язку із зарубіжною (9–11 класи) : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 Л. Бондаренко. —., 2001. — 178. • Аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури в старших класах План. << < < Предыдущая 1 2 3 2 3 > Следующая > >>. +Аналіз та iнтерпретацiя художнього тексту на уроках зарубіжної літератури: розмежування і межi безмежностi План.  Співвідношення аналізу і інтерпретації в практиції викладання ЗЛ літератури. + “ Д еякi сучаснi тео рії критики спираються на тезу, що є диним вiро г iдним прочитанням є хибне прочитання, текст iсну є тiльки як ланцюгова реакцiя, а також, як з лостиво зауважи в Тодоров, текст — це лише пiкнiк, на який автор приносить слова, а читачi — сенс.  + “Нове прочитання” ненових творiв це шлях показовий, алеiнодi й небезпечний.

Ключові слова: аналіз, художній твір, шляхи аналізу, літерату-рознавці, методисти. Національна стратегія сучасного розвитку освіти України вказує на пріоритетність виховання людини інноваційного типу мислення та культури, проектування акмеологічного освітнього простору з ураху-ванням модернізованого поступу освіти, запитів особистості, потреб суспільства і держави.  Тому головний принцип роботи на етапі аналізу художнього твору – аналіз у єдності змісту і форми.  Нині в методиці літератури існує кілька класифікацій типів аналізу художнього твору, але серед них традиційними залишаються пообразний, «слідом за автором», проблемно-тематичний. Методична розробка «Методика аналізу художнього твору» призначена для вчителів зарубіжної та української літератури. Цей матеріл може бути корисним вчителям інших предметів, які впроваджують в свою роботу інтегрований підхід, використовують міжпредметні зв’язки (вчителям історії, правознавства, іноземної мови, музики, образотворчого мистецтва тощо).  Шкільна програма із зарубіжної літератури передбачає як текстуальне, так і оглядове вивчення творів.  Шлях аналізу художнього твору – це той ключ, яким учитель «відкриває» твір для учнів, вводить їх у його неповторний світ.

І такі заповітні ключі в кожного вчителя свої.

Аналіз твору завжди буде поверховим, якщо не спиратиметься на текст. Предмет дослідження — методика аналізу образу-персонажу в шкільному курсі зарубіжної літератури. Для досягнення мети дослідження було поставлено такі завдання: з’ясувати поняття і особливості художнього образу у сучасному літературознавстві  Гладишев.В.

Принцип контекстного вивчення художнього твору та його реалізація у процесі викладання зарубіжної літератури // Всесвітня література та культура в серед. навч. закл. України. – 2001. – № 5. –.12-14. Горідько Ю. Методика філологічного аналізу художнього тексту (на матеріалі 10, 11 класів) // Всесвітня література та культура в серед. – 2004.

– № 9. –. 20-22. Викладання зарубіжної літератури: проблеми та досягнення. Султанівські читання.: Збірник статей Відп. ред Матвіїшин. — Івано-Франківськ, 2010 -Випуск — 156. У виданні вміщено наукові й науково-методичні статті з питань літератури та методики її викладання, висвітлено окремі аспекти розвитку комунікативних здібностей студентів. До збірника ввійшли матеріали Всеукраїнської конференції “Султанівські читання” (Івано-Франківськ, 2009).

– доступність; – науковість; – проблемність; – наочність; – методика організації самостійної роботи учнів над засвоєнням матеріалу  1. Шляхи аналізу на уроках зарубіжної літератури. Завдання: дібрати приклади уроків, на яких показати застосування певних шляхів аналізу з обґрунтуванням доцільності. 2. Методика «занурення» учнів у творчу лабораторію письменника, простір тексту, епоху і культуру країни автора, творчість якого вивчається.  8. Гладишев.В. Практична реалізація аналізу художнього твору на уроках літератури здійснюється не лише за допомогою методів викладання. форм роботи, а й методичних прийомів, які можуть надавати одним і тим же методам індивідуального забарвлення. Прийоми аналізу художнього твору ґрунтуються на методах наукового пізнання й зумовлюються специфікою навчального предмета. Оскільки прийомів аналізу літературного твору багато, їх нелегко об’єднати в якісь виразно окреслені групи, визначити основи класифікації. Одні методисти класифікують прийоми відповідно до методів навчання, інші, наприклад,.Маранцман, поді Шлях аналізу художнього твору — це той ключ, яким учитель «відкриває» твір для учнів, вводить їх у його неповторний світ. При будь — якому виді аналізу художній твір має звучати на кожному уроці літератури — в читанні, цитатах, у лекції вчителя, відповідях учнів. Кожний по-справжньому високохудожній твір завжди багатозначний, тому немає й не може бути раз і назавжди «правильного» аналізу художнього твору. Його можна прочитати по-різному, і в цьому — пояснення Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи викладання літератури у школі 1.1 Методи літературознавчого аналізу та проблема літературної освіти в школі 1.2 Методологічні основи побудови ефективної структури уроку літератури 1.3 Діалогічні принципи викладання української літератури в середній школі 1.4 Основні принципи проблемного навчання на уроках літератури в 5-6-х класах Розділ Розробка уроків української літератури з використанням проблемних.  У вчительській практиці виробилися різні шляхи аналізу художніх творів: пообразний  Проблемність як принцип викладання літератури в старшій школі конкретизується у класифікації проблемних запитань. 1. Контекстуальний аналіз художнього твору. Поняття тексту та контексту в методиці викладання літератури. Методи та прийоми аналізу епічного твору. 3. Аналіз змістових та формальних чинників. Опорний конспект. Аналіз (від грецьк.  Шлях сучасного літературознавства – від ототожнення історико-соціального контексту із твором до розумного введення в аналіз художнього твору. М.Бахтін писав про літературний твір: ”Перед нами дві події – подія, про яку розповідається у творі, і подія самої розповіді“. Перша подія тісно пов’язана із усіма розглянутими контекстами, вона народжена життям митця, літературним і культурним оточенням, психологічним кліматом часу, історичними та соціальними причинами. Шляхи аналізу — це вибір певних складників твору для детального розгляду. Коли принципи й види (методи) спрямовують роботу дослідника немовби «зсередини» їхнього літературознавчого досвіду, то шляхи спонукають до конкретних дослідницьких дій.  Пообразний шлях аналізу художнього твору. Цей аналіз найчастіше використовують у шкільній практиці.  Вчителі можуть покращити знання учнів з зарубіжної літератури, відпрацьовуючи з ними на практиці такі основні пізнавальні операції, як роз’яснення ідей дослідження взаємозв’язків, проведення багаторівневих порівнянь та вибудовування концепцій, системи доказів на підтримку відповідної точки зору та обрання позиції, заснованої на цих доказах.

Відсутність позицій аналізу художнього твору наштовхує на думку про неможливість користування знаннями, отриманими у процесі читання, у повному обсязі. При цьому читач не може отримати навички цілісного сприйняття тексту.

Під час аналізу твору здійснюється напівфункціональність самої методики його проведення.  Проблема комплексного аналізу епічного твору сповнена великою кількістю суперечливих моментів. Різнобій точок зору закономірний і, треба відзначити, позбавитись цього неможливо у принципі, бо розуміння аналізу залежить від світоглядної орієнтації учня.  Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури у середніх навчальних закладах.

–.: Ленвіт, 200162-16Одним із традиційних шляхів аналізу художнього твору в школі є аналіз «слідом за автором». Він і сьогодні залишається актуальним, оскільки сприяє формуванню в учнів навичок повільного і вдумливого читання.

Осмислення системи подій та специфіки їх відображення у творі, розумінню авторської позиції та форм її втілення.  На уроках літератури проблемна ситуація набуває низки специфічних ознак, зумовлених природою мистецтва : Багатозначність художнього твору спричиняє варіативність читацьких трактувань тексту. Проблемна ситуація на уроках літератури часто вирішується не за принципом вилучення конфліктних думок, а за принципом додавання, коли одна позиція доповнюється іншою.

читання літературного твору, аналіз художнього тексту, коментуван». ня літературного твору позатекстовими матеріалами (листи, мемуа». ри, щоденники, літературно»критичні статті та наукові досліджен». ня, біографії письменників, теоретико» та історико»літературні ка».

тегорії та ін.), як буття літературних творів у формах інших видів. мистецтва (музика, живопис, театр, кіно), а також як літературну.  ливість забезпечити на уроці літератури спілкування з мистецтвом4. Розглянемо методи викладання зарубіжної літератури у відпо». відності до логіки вивчення предмету та пізнавальної діяльності учнів. на уроках, а також з урахуванням специфіки даної дисципліни. 65. Методика викладання зарубіжної літератури. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: – 6.020303 Філологія.  Аналіз твору та етап вивчення художнього твору, особливості шкільного аналізу. Основні літературознавчі категорії аналізу.  Лабораторне заняття № 5 (4.1.5) Тема: Проблемність як принцип викладання світової літератури в школі Питання для бесіди Типи проблемності явища (змістове, інтелектуальне, морально-етичне), їхній вплив на створення проблемної ситуації на уроці. Проблемний шлях аналізу літературного твору. Особливості цього шляху, місце серед інших шляхів. Проблемність різних етапів вивчення художнього твору. Термін «викладання літератури як мистецтва слова» вживається досить часто. Особливо останнім часом, коли ніхто більше не вимагає оцінювати літературу з точки зору класовості, партійності, коли змінився її статус у суспільстві, і вона вже не розглядається як засіб ідеологічного впливу, маніпулювання його свідомістю.  Інсценування художніх творів, підготовка ілюстрацій до них, стосуються і методики вивчення літератури як мистецтва слова. Методика вивчення літератури як мистецтва слова зобов’язує до надання належної уваги в формі художнього твору, розкриттю, усвідомлення її краси, довершеності, ролі та значення в естетиці письменника. Художній твір не просто переказ якоїсь історії, а нова реальність. 44. Проблемність як шлях аналізу художнього твору та принцип викладання літератури. 45.

Особливості вивчення ліричних творів у середніх та старших класах. Підготовка до сприйняття й аналізу лірики.  Передовий досвід учителів Полтавського регіону. 5Формування теоретико-літературних понять на уроках світової літератури.

5Принципи вивчення теорії літератури на уроках світової літератури в середніх та старших класах. 5Контекстне вивчення оглядових тем у 9-11 класах. 54. Методика вивчення біографії письменника на уроці світової літератури. літератури визначено основні принципи аналізу. художнього твору в школі. Принцип історизму  поняття художнього тексту як твору мистецтва. найглибше зрозуміти Поняття виду аналізу ототожнюють зі художній текст. «спосіб аналізу», інші — з методом. Літературознавчий словник-довідник надає виду.  Бугайко Т.Ф. Навчання і виховання засобами літератури Т.Ф.Бугайко, Ф.Ф.Бугайко. -. : Рад. школа, 197- 176.

Проблемність як принцип викладання літератури в старшій школі конкретизується у класифікації проблемних запитань. Дослідниками визначаються такі види проблемних запитань, кожний з яких ілюструється прикладом. Учні отримують запитання, для відповіді на яке у них відсутня інформація.  Зокрема, принцип безпосереднього сприйняття учнями літератури як мистецтва слова.

Учень має прочитати або почути художній текст, сприйняти його особистісно, індивідуально, отримати враження від нього, відчути безпосередньо і зрозуміти інтуїтивно. 3.Методика шкільного аналізу художнього твору Методологічні засади і типологія шкільного аналізу художнього твору Методика визначення ідейно-тематичної основи твору Послідовність розкриття образу-персонажа 3.2.  6. Інновації у методиці навчання української літератури. 6.Діалогізм і проблемність як принципи сучасного прочитання української літератури Філософсько-психологічні засади інноваційної діяльності в галузі літературної освіти Види діалогів на уроках української літератури Проблемні ситуації і питання літературного характеру 6.Методика викладання літератури здійснює також наукове керівництво викладанням літератури в школі: розробляє, науково обґрунтовує та впроваджує в практику основні теоретичні положення вивчення літератури; визначає зміст, обсяг і систему  Основною проблемою курсу методики викладання літератури сьогодні є орієнтація на виховний потенціал літератури з метою формування засобами літератури національно свідомого громадянина 5. Розділ Мета та завдання курсу «Методика викладання літератури», його місце в навчальному процесі. 1.Мета курсу Професійна підготовка майбутніх вчителів літератури Одним із традиційних шляхів аналізу художнього твору в школі є аналіз «слідом за автором». –.: Ленвіт, 200162-16Принцип науковості: проведення аналізу твору з позиції сучасного літературознавства; врахування ідейно-художньої своєрідності виучуваного твору, його родової та жанрової специфіки.

Принцип єдності змісту й форми:виявлення їх взаємозв’язку (зміст оформлений, форма змістовна); з’ясування провідної ролі змісту і впливу форми на зміст; розкриття взаємопов’язаності елементів змісту й форми, перехід одного в друге; показ використання письменником певних елементів форми для вираження певних елементів змісту. 4. Принцип доступності учням різного віку та розвитку — і самих наукових Традиційна методика визначає три шляхи аналізу художнього твору: — за розвитком дії, «вслід за автором», послідовний аналіз; — пообразний  Таке сприйняття літератури наближатиме їх до особистісного розуміння мистецтва. Обираючи шлях аналізу кожного конкретного твору, вчитель враховує такі чинники: — наскільки глибоко й різнобічне учні відчули і зрозуміли твір; — сам текст (його обсяг, зміст, виховну спрямованість); — ступінь залучення літературознавчого матеріалу: — якість перекладу. Зупинимося докладніше натрадиційних шляхах аналізу Аналіз «услід за автором» може використовуватися в будь-якому класі. Пообразний шлях аналізу художнього твору.

Цей аналіз найчастіше ви-користовують у шкільній практиці.  Проблема специфіки мето-дики викладання цього неоднозначного мистецького явища на сьогодні за-лишається невирішеною. Традиційні (“слідом за автором”, пообразний і проблемно-тематичний) шляхи шкільного аналізу модерністських творів. Таміла Алексєєва.  Але, звичайно, в адаптованому для школи вигляді, як шлях аналізу, де одиницею аналізу будуть так звані стильові домінанти твору і через них буде здійснюватись вихід на тему, ідею, сюжет, образи, композицію, мову.  Таким чином, через стильові домінанти учні вийшли на всі компоненти даного твору та з’ясували авторську концепцію. Аналіз художнього твору. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (філологія, літературна творчість, журналістика). Тернопіль Навчальна книга — Богдан.  Аналіз (від.-гр. — розклад, розчленування) — шлях (спосіб) пі-знання, за якого предмет чи явище розчленовуються на складники, результатом чого є нові знання про них. Це необхідний ступінь будь-якого наукового осягнення: не зна­ ючи, як структурується складно організоване ціле, не можна зро­ зуміти його внутрішніх закономірностей і смислу.  4Есин. Принципы и приемы анализа литературного произведе­ ния: [Уч.

пособие]. Есин. — 3-е изд. — М.: Флинта, Наука, 2000.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

якз дрища стати качко за инеділю у сільських умовах

творы беларускіх пісьменнікаў пра сапраўднае сяброўства 3 клас чытаць гэта якія водзывы

плейлисты m3u