суть і особливості тестового контролю

суть і особливості тестового контролю

Розглянуто особливості тестового контролю при оціню­ ванні якості знань у вищих медичних навчальних закладах. The article reports about the basic principles o f test control and its role in estimating the quality o f knowledge. The main functions, advantages and role o f test control are featured.  Ключові слова: тестовий контроль, якість освіти, актуалізація знань, стандартизоване тестування. Освіта завжди була особливою функцією суспільства й держави, спрямованою на формування і розвиток со­ ціально значущ их якостей кожної людини як члена суспільства і громадянина.

Через освіту здійснюється вплив на формування свідомості суспільства, регулюються процеси свідомого саморозвитку громадян. Методика тестового контролю. Доповідає:.п.н., професор Лузан Петро Григорович. Слайд 2. Текст слайда: Система контролю результатів навчання студентів. Слайд 3.

Текст слайда: ІІІ етап. І етап. ІСтруктурно-логічна схема складання тесту. Визначення мети та завдань тестування. Апробація тестових завдань. Складання тесту з базового набору тестових завдань.  Пробне тестування.

Розробка комплектів тестових завдань (для контролю знань з теми, розділу, дисципліни).

Відбір валідних тестових завдань до складу базового набору. Слайд 4.  Остаточне тестове завдання буде мати такий вигляд: Які із названих операцій виконує плуг загального призначення: Правильна відповідь: 1; 3; 5. Слайд 9. Перед проведенням тестового контролю студентів необхідно інформувати про цілі контролю, повідомити про переваги та сутність тестового контролю, навести приклади тестів, навчити працювати з тестами. Консультування в ході контролю можливе в тих випадках, коли допущені помилки, неточності, неясності.

Обробка тестів передбачає співставлення відповідей студентів з еталонами відповідей та виставлення оцінок. Аналіз результатів контролю проводиться за наслідками тестування і дає можливість вносити корективи в процес навчання. Рейтингове оцінювання навчальних досягнень студентів. Рейтинг (від 3. Психолого-педагогічні особливості тестової форми контролю. 4.

Методи складання тестових завдань та їх практичне застосування при навчанні студентів зуболікарського відділення. Введення. У психології научіння — придбане поведінка процес і результатформування індивідуального досвіду (знань, умінь).  За кінцевим результатом, який є однозначним. Шляхи жвиконання завдання не однозначні, хоча і не впливають на кінцевий результат. Засоби тестового контролю знань. Мета підготовки фахівця полягає в тому, щоб озброїти його знаннями, навичками та уміннями вирішувати складні, з невизначеними вихідними даними завдання, які поставлені життям, завдання, що відносяться до компетенції фахівця даного кваліфікаційного рівня. Така підготовка повинна базуватись на придбанні навичок та умінь в процесі вирішення штучно створених з практичною доцільністю навчальних завдань.  Після того, як було визначено мету тестування, структуровано завдання і зміст дисципліни, потрібно скласти плани тестів. Плани тестів складаються з певної кількості тестових завдань з кожного розділу дисципліни. Сутність та види тестового контролю. Традиційна система контролю орієнтована в цілому на виявлення здатності утримувати в пам’яті знання та відтворювати їх на вимогу учителям.

Таким чином, перевіркою встановлюється лише те, що запитує педагог. Це породжує формалізм та суб’єктивізм в оцінці підготовленості учнів. Найактивніша, на сьогодні проблема — об’єктивізація і стандартизація контролю в освіті.  Тестування — метод об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів; один із нестандартних форм контролю знань та вмінь учнів. Тести аж ніяк не назвеш новою освітньою технологією, оскільки в багатьох західних країнах вони з успіхом використовуються протягом багатьох років. — навчитися оцінювати результати тестового контролю, обробляти результати тестування. 1. Теоретична частина Уніфікованої методики тестування рухових здібностей людини не існує. Тому вчителю фізичної культури або тренеру доводиться самому оцінювати інформативність тестів та добирати їх. Практично всі рухові здібності (силові, швидкісні, координаційні, гнучкість, витривалість) є комплексними (тобто складаються із певних видів). Відібраний тест повинен бути доступний всім особам, яким запропоновано тест, він повинен відповідати їх віковим, статевим особливостям, фізичним і психічним можливостям. Сутність і завдання контролю в навчально-виховній діяльності школи Оцінювання та контроль у досвіді вчителів-новаторів Розділ Педагогічні основи використання сучасних методів контролю і оцінки при вивченні.  Сучасні методи контроля і оцінки знання учнів. [ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати. скачати. КУРСОВА РОБОТА. на тему: Сучасні методи контроля і оцінки знання учнів. ЗМІСТ. Вступ . 3Розділ Особливості контролю в умовах розбудовинаціональної школи та освіти7Проблема контролю та оцінки: становлення і розвиток 7Сутність і завдання контролюнавчально-виховній діяльності школиЩодо визначень поняття «тест», то їх безлічНайбільш прийнятним для нас є наступне: тест – це завдання стандартної форми, що має за мету визначити рівень засвоєння знань, розумового розвитку, спеціальних можливостей та інших якостей особистості людиниБезпосередньо педагогічний тест трактується.Аванесовим як сукупність завдань рівномірно зростаючої складності, певного змісту та специфічної форми, що дозволяє якісно та ефективно оцінити структуру та виміряти рівень знань, вмінь та навичок тих, хто навчається.  І самі студенти, відзначаючи особливості тестової форми оцінки знань  тестового контролю поділяються на три рівніПитання першого рівня це, як правило, закриті тести, тестирозрізненняКлючові слова: письмовий контроль, тест, тестові завдання, рівень знань, мовленнєва компетенціяСтатья посвящена систематизации и анализу мониторинга уровня усвоенных знаний студентов неязыковых вузов на занятиях по иностранному языку.  Контроль знань студентів є складовою частиною процесу навчанняКонтроль — це співвідношення досягнутих результатів із запланованими цілями навчанняПеревірка знань студентів повинна надавати відомості не тільки про правильність чи неправильності кінцевого результату виконаної діяльності, але і про неї саму: чи відповідає форма дій даному етапу засвоєнняЩодо визначень поняття «тест», то їх безлічНайбільш прийнятним для нас є наступне: тест – це завдання стандартної форми, що має за мету визначити рівень засвоєння знань, розумового розвитку, спеціальних можливостей та інших якостей особистості людиниБезпосередньо педагогічний тест трактується.Аванесовим як сукупність завдань рівномірно зростаючої складності, певного змісту та специфічної форми, що дозволяє якісно та ефективно оцінити структуру та виміряти рівень знань, вмінь та навичок тих, хто навчається.  І самі студенти, відзначаючи особливості тестової форми оцінки знань  тестового контролю поділяються на три рівніПитання першого рівня це, як правило, закриті тести, тестирозрізненняМетою статті є визначення сутності тестового контролю у навчальному процесіГоловним принципом діагностики рівня сформованості знань та вмінь учнів методом тестового контролю можна назвати принцип науковостіВ основу діагностики покладено систему тестового контролю як сукупність взаємопов’язаних елементів, яка містить пропедевтичний, тематичний підсумковий, резидуальний тестовий контроль.  На думку багатьох учених [2] і вчителів, головною метою тестування як форми підсумкового контролю знань, умінь і навичок учнів є адекватне кількісне вимірювання якості цих знаньУсі інші цілі є другоряднимиІнформаційні джерела Беспалько.ППедагогика и прогрессивные технологи обученияДля проведення тестової перевірки знань використовуються тестові завдання двох рівнів складності закритої форми з запропонованими відповідями, з яких вибирають правильні з одиничним вибором (чотири відповіді, тільки одна з яких є правильною)Представлені у даному збірнику тестові завдання мають критеріально-орієнтовний характер та належать до психологічних методик, спрямованих, на оцінку досягнутого рівня розвитку здібностей, знань та вмінь студентів.  Для перевірки знань до тестових завдань з кожної дисципліни надаються ключі з правильними відповідями.  12Вкажіть на прийом контролю додаткової змінної, який використовується тоді, коли експеримент включає в себе декілька серійПсихологічні особливості тестуванняq Той, хто тестується, має бути впевненим, що тестовий екзамен об’єктивнийq Завдання в тесті розташовують в порядку поступового зростання складностіq Попереджати про обмежений час тестуванняq Максимально скорочувати термін підрахунку.  Довжина тестового завдання: для поточного контролю – 30-50 завдань, для підсумкового – 150-200 завданьПочаткові умови завдання не перевищують 15 слівТестовий контроль поділяється на: n поточний та оперативний тест-контроль знань студентів; n проміжний тест-контроль знань студентів; n рубіжний тест-контроль знань студентів; n підсумковий (результуючий) тест Тестовий контроль: за і проти«Тестування загрожує стати звичним явищему нашому шкільному житті»(С.С.Моложавий, 1930 р.) Зміна змісту, форм та методів навчання, упровадження нової системи організації навчального процесу істотно змінюють підходи до контролю результатів навчальної діяльності як учнів, так і роботи вчителів.  Особливістю предметів природничо-математичного циклу є спрямованість змісту навчального матеріалу на використання знань, умінь і навичок у життіТому вивчення учнями зазначених предметів у кінцевому результаті має не тільки дати суму знань, а й сформувати достатній рівень компетенціїТест складається із завдань правил їх застосування оцінок за виконання кожного завдання рекомендацій по інтерпретації тестових результатівЦілісність означає взаємозв’язок завдань їх приналежність загальному вимірюваному чинникуСтруктура тесту утворює спосіб зв’язку завдань між собоюПрояву системної якості тесту сприяє і єдина дисциплінарна спільність завдань що реалізовує ідею вимірювання підготовленості випробовуваних з однієї навчальної дисципліниОсобливості використання електронних Тестових оболонок для організації ефективного контролю знань студентівАнотація: Все частіше в педагогічній діяльності викладача практикується використання технологій тестуванняЦе пов’язано з впровадженням ЗНОАле проведення тестування на паперових носіях вже не цікаво ні учням ні студентам.  Основною формою контролю у сучасному навчальному процесі є тестування[4]На сьогоднішній день існує багато електронних тестових оболонок для проведення тестування учнів та студентівВже багато років я використовую різноманітні тестові оболонкиТест складається із завдань правил їх застосування оцінок за виконання кожного завдання рекомендацій по інтерпретації тестових результатівЦілісність означає взаємозв’язок завдань їх приналежність загальному вимірюваному чинникуСтруктура тесту утворює спосіб зв’язку завдань між собоюПрояву системної якості тесту сприяє і єдина дисциплінарна спільність завдань що реалізовує ідею вимірювання підготовленості випробовуваних з однієї навчальної дисципліние) усі варіанти вірні35Особливістю порівняного підходу є: а) орієнтація на ретроінформацію і досягнуті результати фінансово-господарської діяльності; б) орієнтація на перспективи розвитку підприємства  Завдання До Ірс № 2Модуль 2Особливості по-елементної оцінки потенціалу підприємства№ п/п«Марс»Особливості використання електронних Тестових оболонок для організації ефективного контролю знань студентівАнотація: Все частіше в педагогічній діяльності викладача практикується використання технологій тестуванняЦе пов’язано з впровадженням ЗНОАле проведення тестування на паперових носіях вже не цікаво ні учням ні студентам.  Основною формою контролю у сучасному навчальному процесі є тестування[4]На сьогоднішній день існує багато електронних тестових оболонок для проведення тестування учнів та студентівВже багато років я використовую різноманітні тестові оболонкиТестування є одночасно і навчальною вправою, і засобом контролюВикористання тестових завдань як засобу навчання є ефективним і виправданим з точки зору дидактики та психологіїЧітка регламентованість процедури тестування та наявність еталону дозволяють оптимізувати навчальний процес, а спрямованість на активну розумову діяльність та об’єктивність результатів створюють у студентів позитивне ставлення до іноземної мови.  Проте, слід пам’ятати, що тестовий контроль повинен зумовлюватися передусім особливостями навчального предмету і особливостями самих студентівКлючові слова: педагогічний контроль, тестова діагностика, тест, інструмент тестової діагностики, метод тестування, вимоги до укладання тестуПостановка проблемиВ умовах динамічних процесів модернізації системи освіти в Україні зростають суспільні вимоги до педагога, способів його діяльності, що передбачає формування в нього здатності до конструювання ефективної педагогічної взаємодіїЦе спонукає педагогічні вищі навчальні заклади до вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителівОднією із важливих складових професійної підготовки майбутніх фахівців є формування компетентності що Будь-який тест складається з таких елементів: 1) інструкція до тестування (наприклад: назвіть правильні відповіді, складіть схему тощо); 2) текст тестового завдання; 3) варіанти відповідей (якщо тести закриті), Відкриті тести передбачають вільну відповідь, а закриті – один правильний варіант і мають різноманітну форму постановки задачіОсь деякі з варіантів закритих тестівТест на впізнавання (або „програмований контроль знань”)Він передбачає вибір студентом із декількох альтернативних варіантів правильного.  Дуже важливо використовувати в одній картці тестового контролю різноманітні форми тестування і поступово підвищувати рівень складності завданьЗавданням тематичного тестового контролю є перевірка рівня володіння учнями навичками та вміннями у межах теми, що вивчаласьГоловними функціями тематичного контролю є контролююча та оцінююча функції.  Особливості підсумкового контролю полягають у тому, що: — Тест має бути стандартизованим; тестові завдання складаються на вибірковому матеріалі, що вивчався на певному етапі — Тест збільшується до обсягу 100 завдань, де тест з писемного мовлення є рівною складовою частиною і може містити субтести — Всі частини тесту об`єднані однією комунікативною ситуацією так, що виконання всіх наступних тестових завдань неможливе без виконання попередніх — Тест базується

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

порівняти умови варшавського та ризького договорів

дпа 9 клас українська мова диктант 2021

плейлисты m3u