готову контрольну роботу з української мови за професійним спрямуванням

готову контрольну роботу з української мови за професійним спрямуванням

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ» КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» заочної форми навчання Дніпропетровськ Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів напряму підготовки Комплексна контрольна робота.

З української мови за професійним спрямуванням.

Варіант 2. Розкрийте поняття акцентуаційних мовних норм. Перекладіть подані словосполучення українською: принимать меры, на протяжении недели, хорошее отношение. Розкрийте дужки, утворіть словосполучення числівників з іменниками, запишіть цифри словами: 0,5 (гектар), 3 (веселі друзі), п’ятеро (малі курчата). Відредагуйте подані речення, запишіть правильний варіант: Музей закривають у шість годин вечора. з української мови (за професійним спрямуванням).

1. Числівник як частина мови. Зв’язок числівників з іменниками.

2.Особливості використання прийменників у ділових паперах. Загальне поняття про числівник: Числівник – самостійна частина мови, що відповідає на питання скільки? котрий? і вказує на кількість предметів та їх порядок при лічбі. В реченні виступає будь-яким членом: Два по три – шість. Будете орати трьома плугами.  Пам’ятайте, що вживаються прийменники тільки при іменних частинах мови, які мають форму непрямого відмінка (іменники, займенники, субстантивовані прикметники, дієприкметники, числівники), тому вони і називаються прийменниками. Контрольна робота № 4 Тест. ЗАВДАННЯ для перевірки САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА СЕМЕСТР Тест.

Практичне заняття №9 Файл. Форум щодо завдань за 04-08.05. Підсумкове анкетування Обстеження. Стандартна анкета. Оцініть, будь ласка, дистанційне вивчення української мови (за професійним спрямуванням) протягом карантину. Онлайнові заняття: 04.05 об 11.50 — практичне №9 (відеоконференція) для груп 151+161: us04web.zoom.us/j/76986092618, ідентифікатор: 769 8609 2618.  Кафедра російської мови та загального мовознавства. Кафедра слов’янської філології та світової літерат 1 курс. Контрольні роботи. Студентам заочної форми навчання для повторення, закріплення й перевірки знань з української мови (за професійним спрямуванням) слід виконати письмову контрольну роботу за одним із двадцяти п’яти запропонованих у посібнику варіантів. Вибір варіанта контрольної роботи здйіснюється відповідно до позиції в списку групи (перший за списком студент обирає 1-й варіант, другий за списком – 2-й; 26-й за списком студент обирає 1-й варіант, 27-й за списком – 2-й тощо). Кожен варіант містить п’ять завдань, які охоплюють теоретичний і практичний матеріал, передбачений навчально Перекладіть українською мовою подані словосполучення та введіть їх у речення: состоять на учете, учредительное собрание, учебная література. Состоять на учете – перебувати на обліку. Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому обліку призовників з дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас. Учредительское собрание – збори засновників. Збори засновників підприємства делегують правлінню спілки споживчих товариств, споживчого товариства право укладання з директором підприємства контракту відповідно до нормативних актів підприємства.  » К-во Просмотров: 73.

быстро скачать Контрольная работа: Українська мова за професійним спрямуванням. Предмет і завдання курсу «українська мова (за професійним спрямуванням)». Документознавство Українська мова за професійним спрямуванням — Шевчук.В. Розбудова незалежної Української держави спонукає до переосмислення фундаментальних складових національної системи освіти: навчально-виховних та наукових методичних засад.  Вона має забезпечити формування та розвиток комунікативної професійно орієнтованої компетенції особистості, яка здатна зреалізувати свій творчий потенціал на потреби держави. Це можна здійснити під час вивчення навчальної дисципліни — «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Найістотніші ознаки літературної мови Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.  Парадигма мовних формул Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні Функціональні стилі сучасної української літературної мови та сфери їх застосування. основні ознаки функціональних стилів Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності Професійна комунікація Спілкування як інструмент професійної діяльності Спілкування і комунікація Функції спілкування Види і форми спілкування Етапи спілкування Мова, мовлення і. Практикум з української мови (за професійним спрямуванням) розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів денної форми навчання. Курс передбачає ознайомлення з мовним законодавством України, вивчення норм української літературної мови (орфографічних, пунктуаційних Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зв’язок з правовими дисциплінами. Мета курсу – сформувати національно – мовну особистість, ознайомити.  Не останню роль при цьому у діловому мовленні відіграють готові форми висловлення (так звані мовні кліше), вплив яких на читача давно перевірений  На відміну від підросійської України, де соціальна база української мови була обмежена селянством, а формування її літературного різновиду відбувалось у межах одного, художнього стилю, орієнтованого на відповідну верству населення, соціокультурні чинники розвитку західноукраїнського регіону стимулювали формування тут поліфункціональної літературної мови. з дисципліни. «Українська мова за професійним спрямуванням». для студентів заочної форми навчання.

напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта».  г) Обидві мови на території України є державними, але українська мова є державною офіційною, а російська – тільки державною. Завдання ІІ рівня складності 5. Відредагуйте тексти заяв. Запишіть правильні варіанти

Прошу надати мені академвідпустку у зв’язку з потребою догляду за дитиною. Б. Прошу Вашого дозволу на звільнення від занять у зв’язку з сімейними обставинами з 10 по 14 жовтня Прошу надати мені п’ятиденну відпустку за власний рахунок. «Українська мова (за професійним спрямуванням)» як навчальна дисципліна: а) ґрунтується на отриманих під час навчання у середній загальноосвітній школі базових знаннях із сучасної української літературної. мови; б) закладає основи фахової мови медика з подальшою перспективою.  Самостійна робота набуває все більшого значення й актуальності сьогодні, оскільки обсяг навчального матеріалу з «Української мови (за професійним спрямуванням)» досить значний, тому не все можна розглянути під час проведення аудиторних занять. Отже, продумана організація самостійної роботи студента стає умовою успішного навчання й ефективного засвоєння знань. з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності. «Виробництво і переробка продукції рослинництва». Варіант 2.  Журі визначили переможців конкурсу проектів ЮНЕСКО розпочали роботу з перевірки стану пам’яток архітектури. Г. Аташе прибуло для термінових консультацій. 1У котрому рядку подано всі правильні форми найвищого ступеня порівняння прикметників? 3. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція. 4.

Мова й культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативна професіограма фахівця. 5. Комунікативні ознаки культури мови. 6.

Словники в професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.

Завдання та матеріали з української мови (за проф.сп.)) Файл. заняття URL (веб-посилання).  ФБСО Заочна ф.н. ЗМО-20-1, ЗПВ-20-1, ЗГРС-20-1 Українська мова (за професійним спрямуванням)(викл. Саннікова.Б.) Практичне заняття № 1 для ЗПВ-20-1, ЗМО-20-1, ЗГРС-20-1 Файл. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є сукупність жанрових різновидів документів дипломатичної комунікації; текстів стилів наукового, офіційно-ділового та масової інформації. Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія», «Логіка», «Основи наукових досліджень», «Економічна дипломатія», «Теорія і практика перекладу», «Теорія міжнародної економічної політики», «Дипломатичний протокол та етикет».  19. Єрмоленко.Я. Нариси з української словесності: стилістика та культура мови.

–., 1999. 20. Жайворонок.В. Знаки української етнокультури : [Словник-довідник].В. Жайворонок. – Варіанти комплексних контрольних робіт з «Українська мова за професійним спрямуванням» «УМПС» розроблено в контексті завдань другого («Лексична система мови спеціальності в категоріях парадигматики та дериватології») і  мова за професійним спрямуванням» (Змістовий модуль 2. Професійна комунікація) Варіанти комплексної контрольної роботи № 2. Варіант 1 -10 Рекомендована література Базова Методичне забезпечення Додаткова Словники, довідники, енциклопедії Затверджено засіданням кафедри ЗМП Протокол №1 від 05.09. 2013 р.

Яка робота для дитини складна і важка потрібно коротко і яка робота потребує певних зусиль?

теж коротко. і що можна намалювати до цього вислова. «аж доки, лінюху, ти будеш вилежуватись, коли ти зо сну свого встанеш? ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати,і прийде, немов волоцюга, твоя незаможність,і злидні твої!  Хто має відповіді до книжки українська мова шевчук клименко за професійним спрямуванням Вопросы по предметам. Русский язык, 07.04.2021 23:10. УКРАЇНСЬКА МОВА.

(за професійним спрямуванням). Питання до екзамену.

для студентів денного та заочного відділення.  Культура фахового мовлення. 2. Державотворча роль мови.  9. Нечволод Л.І., Паращич.В. Риторика: Збірник навчальних і контрольних вправ та завдань. 10-11 класи. – х.: торсінг плюс, 200Українська мова за професійним спрямуванням. Підручник. 5-те видання, виправлене і доповнене.  Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Укра-їнська мова (за професійним спрямування)», затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150. Структурування матеріалу здійснено від-повідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

якз дрища стати качко за инеділю у сільських умовах

творы беларускіх пісьменнікаў пра сапраўднае сяброўства 3 клас чытаць гэта якія водзывы

плейлисты m3u