ніколаєва с ю методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах

ніколаєва с ю методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. кол. авторів під керЮ.Ніколаєвої. -.: Ленвіт, 2002.

— 328./ст. 259-269.  Сугестологію було покладено в основу сугестопедичного напряму в навчанні, зокрема навчанні іноземних мов. Основна ідея сугестопедії — розкриття та розвиток всебічних резервних можливостей особистості. В сугестопедії використовуються не лише можливості інтелекту (за які «несе відповідальність» ліва півкуля мозку), але й емоційна сфера особистості (функції правої півкулі).

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни Кредит 1. Тема 1. Методика навчання іноземних мов як наука та її зв’язок з іншими науками. Тема 2 Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов. Кредит Тема 3. Цілі, зміст навчання іноземних мов.  5. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах /. Кол. авторів під керівнЮ. Ніколаєвої. –.: Ленвіт, 200– 328. 6. Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх. навчальних закладах Ніколаєвої і.В. Черниш. –.: Ленвіт, 2003. – 250. 7. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник. Вид. 2-е, доп.

і переробл. / Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах Ніколаєва.Ю. – Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів авторів під керівництвом.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. –.: Ленвіт, –.  9 МНІМ – це наука, яка вивчає цілі, зміст, методи і засоби навчання, а також способи учіння і виховання на матеріалі ІМ Обєктом методики є навчання Предмет методики – це метод навчання. С. Ю. Ніколаєвої: Ленвіт, 200328./ст. 40-58; Державний стандарт початкової загальної освіти (витяг: Іноземні мови). Главная > Державний стандарт. Сохрани ссылку в одной из сетей  Цілі навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах представлені в Державному освітньому стандарті з освітньої галузі «Іноземна мова» і в Програмі з іноземних мов. Вони визначають очікувані результати навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою за період навчання в середньому навчальному закладі. В сучасній методиці навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах висуваються чотири цілі: практична, виховна, освітня і розвиваюча. а) Практична мета є провідною.

Ніколаєва.Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах.

Київ: Ленвіт, 1999,.14-37; Вишневський О.І. Довідник учителя іноземної мови.

Київ: Радянська школа, 1982,. 4-12; Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови,, Київ: Радянська школа, 1989,. 5-18; Рогова Г.В., Верещагина.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе.

Москва: Просвещение, 1988,. 4-23; Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. Москва: Просвещение, 1991,. 3-20; журнал «Іноземні мови», № 1, 1995, с Recent papers in методика навчання іноземних мов і культур. Papers. People.  Устименко О. М. Зміст і цілі формування в учнів середніх навчальних закладів іншомовної компетентності у монологічному мовленні. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія».

2011. Вип.

20. more. Устименко О. Серія «Педагогіка та психологія». .Ю.Ніколаєва, М.І.Соловей, Ю.В.Головач та ін.-Вінниця: Нова книга, 2001.-9-10. Save to Library. Download. Професійно-методична підготовка майбутнього вчителя іноземної мови у вищому навчальному закладі: навчально-методичний посібник.

Укладачі: Л.В. Калініна, I.B. Самойлюкевич, Л.I. Березенська, Н.П. Сіваєва, Н.Р. Петранговська, О.Гуманкова, Л.В. Барало, Ю.Жиляєва,.М.Мормуль, І.Ф.Литньова, Копетчук Т.В./ За заг.

ред.

І.В. Самойлюкевич. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2008.

— 165.  – М., 1988.

– ст. 144. 10) Ніколаєва.

та інші. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних.

закладах: підручник.

–.: Ленвіт, 20011) Роман Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний. посібник. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник авторів під керівнЮ.–.: Ленвіт, 2002.  • аналізувати свій власний досвід вивчення іноземних мов; • аналізувати досвід навчання у різних навчальних закладах, представлений різними вчителями, викладачами, студентами; • визначати цілі навчання на різних етапах вивчення іноземної мови у різних умовах; • планувати свою педагогічну діяльність відповідно до цілей; • реалізовувати свій план у штучному навчальному середовищі. 1Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ -.: Ленвіт, 1999. — 318. Мисечко О.Є. Методика навчання англійської мови у середній школі: навчальний посібник-практикум для студентів. — Житомир: Полісся, 200- 2519. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи, Видавничий дім «Освіта», 2012 р. — 91. Назаренко Н. Особливості вивчення англійської мови першокласни – 200. Ніколаєва.Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах.Ніколаєва. –.

: Ленвіт, 1999. – 33. Ніко-. лаєва.Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посіб-ник.Ніколаєва. : Ленвіт, 2008. – 285. 4. Роман.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі : навчальний посібник.В. Роман. : Ленвіт, 2009. – 21базовий навчальний план гімназія Державний освітній стандарт кваліфікаційна робота кваліфікаційна характеристика (стандарт) керівник педагогічної практики в середньому навчальному закладі (СНЗ) керівник педагогічної практики у вищому закладі освіти (ВЗО) колективне викладання (спільне проведення занять 2-3 викладачами) курсова робота ліцей методика викладання іноземних мов методичні вміння навчальні заклади: середні вищі освіта: середня вища освітній стандарт освітня програма оформлення роботи педагогічна практика підвищення кваліфікації вчителя.  § Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах авторів під керівнЮ.–.: Ленвіт, 200–.6-– Київ: Ленвіт, 2003. – 3Ніколаєва.Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 29Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций.

Інтенсифікація навчання іноземних мов та інтенсивні методи – 9 год. Інтенсивне навчання англійської мови у середній школі. Опрацюйте рекомендовану літературу та виконайте запропоновані завдання. Завдання для самостійного опрацювання: Охарактеризуйте особливості організації навчального матеріалу в НМК “English through Communication”, використаний мовний та мовленнєвий матеріал. Охарактеризуйте специфіку запропонованих в НМК прийомів навчання. Виділіть способи активізації навчальної діяльності учнів описані у статті. Складіть опорний конспект. Рекомендована література для самостійної роботи 3-20; журнал «Іноземні мови», № 1, 1995, с Психологічні основи навчання іноземної мови у початковій школі.

Особливості навчання школярів в основній школі. Психологічні особливості дітей старшого шкільного віку. Методичні передумови навчання молодших школярів.  з методики викладання іноземних мов. на тему: Особливості навчального процесу на різних етапах оволодіння іноземною мовою. Студентки IV курсу. Групи ФА-42.  Навчання іноземної мови на середньому ступені потребує від учителя особливої педагогічної і методичної майстерності. Вчителеві доводиться прикладати значних зусиль для підтримання мотивації та інтересу учнів до предмета, збереження набутих на початковому ступені знань, навичок та вмінь. Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх навчальних закладах/За редНіколаєвої: -.: Ленвіт, 1996 43-79. Уест Обучение английскому языку в трудных условиях. – М.: Просвещение, 196– 113.

Хоменко Л.Я. Нові методи навчання на Заході// Іноземні мови. – 1998. — №1. 32-33. Шерстюк О.Як аналізувати сучасний підручник// Іноземні мови.  Збірник наукових праць «Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень i методики навчання іноземних мов. -.: кдппм, 199- 209.

Рекомендована література для самостійної роботи 10. Методи навчання іноземної мови з позицій вчителя та з позицій учня. 11. Основні та допоміжні засоби навчання. Основна література. 1. Інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2012/2013 навчальному році від 01.06.2012.№ 1/9-426.: Іноземні мови.  3.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах у структурно-логічних схемах і таблицях Укладачі.Ю.Ніколаєва,.В.Гапонова: Навч. –.: Ленвіт, 200–.10. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний На різних етапах навчання іноземних мов роль письма змінюється. Так, на початковому етапі реалізується мета оволодіння технікою письма, формування навичок, які пов’язані із засвоєнням звуко — буквених відповідностей.

Вказані вміння необхідні для розвитку вмінь читання та усного мовлення. На середньому етапі основним є навчання орфографії у зв’язку з накопиченням нового мовного матеріалу.  –.: Ленвіт, 1999 218. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранного языка в средней школе.

Сугестивне навчання широко використовується в методиці викладання іноземних мов. Болгарський лікар-психіатр Г. Лозанов запропонував своєрідну технологію сугестивного навчання — цілеспрямоване навіювання на основі релаксації (розслаблення, зменшення напруження) у звичайному стані свідомості, що приводить до виникнення ефекту гіпермнезії (надзапам’ятовування). Учений створював на своїх сугестопедичних заняттях своєрідний «концертний» настрій, звертаючись до яскравих образів, міміки, музики та ін.  Ніколаєва,. Методика викладання іноземних мов середніх навчальних закладах: Підручник. Вид.2-е, випр. і перероб Ніколаєва.

–.: Ленвіт, – 200– Київ: Ленвіт, 2003. Курс методики викладання англійської мови у вищих навчальних закладах на факультеті іноземних мов. передбачає подальший розвиток та удосконалення знань, навичок, вмінь та здібностей студентів, набутих ними під час вивчення попереднього курсу методики викладання англійської мови у середніх закладах освіти, тому він є однією з ланок завершення професіоналізації процесу навчання англійської мови.  9. Вивчіть статтю: Ніколаєва.Іншомовна освіта в Україні: міфи і реальність// Іноземні мови. – 201- № 3-1Чи поділяєте ви точку зору автора?  Опишіть цілі навчання англійської мови у мовних вищих навчальних закладах. 3. Дайте характеристуку компонентів змісту курсу навчання англійської мови. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ Скачать быстро — курсовую работу по теме ‘Особливості навчання англійської мови на середньому етапі загальноосвітнього навчального закладу’. Раздел: Педагогика. Тут найдется полное раскрытие темы -Особливості навчання англійської мови на середньому етапі загальноосвітнього навчального закладу, Загружено: 2015-11-30 Таким чином, сучасний етап розвитку методики навчання іноземних мов характеризується створенням умов для впровадження комунікативного підходу до навчання, реформуванням змісту, форм та методів навчання та вимірювання рівня навчальних досягнень учнів згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, створенням навчально-методичних комплексів, які б дозволяли забезпечити ефективність навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, об’єднанням зусиль науковців, вчителів, організаторів освіти, зарубіжних фахівців щодо забезпечення потреб. Методика викладання іноземних мов.

Бим.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблема школьного учебника. — М.: Рус.яз., 1977.  Ніколаєва.Ю., Петращук О.П., Бражник Н.О. Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов. —.: Ленвіт, 199— 89с.(бібліотечка журналу «Іноземні мови»). 5.

Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е.— М.: Просвещение, 199Головною метою навчання іноземної мови, відповідно до Державного стандарту, є оволодіння учнями основами іншомовного спілкування, у процесі якого здійснюється освіта, виховання і розвиток особистості.

У 2012-2013 навчальному році вперше в Україні вводиться вивчення англійської мови з першого класу[3, c.

25]. Той факт, що в новій модернізованій школі згідно з новим Державним с тандартом англійську мову пропонується вивчати з 1-го класу, що є визнанням обєктивно існуючого соціального інтересу до вивчення іноземних мов і підтвердженням важливості предмета для реалізації перспективних завдань різн Т Боднарчук. Навчання граматичного матеріалу (формування граматичної компетентності) — Лекції з дисциплін мовознавчого циклу і методики їх навчання — зарубіжна література, порівняльне літературознавство, методологія сучасного літературознавства, фоностилістика, теорія і практика перекладу, історія німецької мови, методика навчання першої іноземної (німецької) мови, методика навчання першої іноземної (англійської) мови в старших класах ЗОШ Теоретичні основи методики навчання іноземних мов. Методика викладання іноземних мов як наука та її зв’язок з базовими дисциплінами. Методи навчання іноземних мов. Комунікативний метод навчання. Цілі, зміст і принципи навчання іноземних мов у середній загальноосвітній школі.  Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Підручник Кол.авт.під кер.профЮ.-.: Ленвіт, 2002.- 328с. Методика обучения нем.языку в средней школе/Под редА.Бухбиндера.-К.: ВШ, 1984.- 201с. 8.

Методика обучения иностр.языкам в средней школе/Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов.А.- М.: ВШ, 198- 373с.

– 27– 2-ге, випр. і перероб. авторів під кер– Київ: Ленвіт, 200– 32Чистякова. Диференційована організація навчання іноземців української мови. Чистякова, Л. Селіверстова, Т. Лагута // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: зб. наук. пр. — Львів, 200- -13-2У роботі запропоновано підходи до вирішення проблем розробки тестових завдань для перевірки рівня сформованості лексичної компетенції учнів на уроках німецької мови, визначено етапи розробки тесту, проаналізовано основні форми тестових завдань з контролю оволодіння лексичних навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності. Наукова робота на урок Німецька мова скачати Підручник містить значну частину навчального матеріалу для вивчення дисципліни «Методика викладання іноземних мов» і являє собою єдиний на-вчально-методичний комплекс з випущеним раніше навчальним посібником «Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти». Призначений для студентів і аспірантів мовних спеціальностей закладів вищої освіти та фахівців з методики викладання іноземних мов.

УДК 81’243:378.14ISBN 978-966-434-434-

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

порівняти умови варшавського та ризького договорів

дпа 9 клас українська мова диктант 2021

плейлисты m3u